ข้อตกลงและกติกาการใช้งาน wifimove.com:
     - ราคาที่ท่านเห็นเป็นไปตามลำดับที่ทางเราจัดให้โปรดเก็บเป็นความลับ!
     - ลำดับของท่านจะปรับตามอัตราการสั่งซื้อและความต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดขั้นได้เสมอ
     - ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามสภาวะการณ์ตลาด ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการนำเข้าสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
สภาพผิดปกติ! ของสินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน มีดังนี้
1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูก ต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
3. สติ๊กเกอร์รับประกัน ไม่สมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
4.ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) (สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี Serial No.)
5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
6. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
8. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่
กรณีสินค้าลูกค้าซื้อไปไม่เกิน 7 วันและเสียจากการใช้งานปกติ บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
    1. สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
    2. สินค้าซื้อไปไม่เกิน 7 วัน
    3. เปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันกับที่ลูกค้าซื้อไปเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับประกันแบบ Lifetime Warranty (สินค้าของ Tenda)
        สำหรับการรับประกันสินค้าด้วยเงื่อนไขแบบ Lifetime Warranty หรือชื่อเต็มก็คือ Lifetime Limited Warranty ซึ่งทาง Plenty Computer เรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัท ไม่ได้หลอกลวงหรือเล่นคำด้วยคำว่า Lifetime Limited Warranty เพียงแต่ลูกค้ามีการนำไปเปรียบเทียบกับ ผู้นำเข้ายี่ห้อหนึ่ง ที่มีการรับประกันแบบ "Lifetime Warranty จริง ๆ" ตรงนี้เป็นการนำเสนอหรือจุดขายของผู้นำเข้าแต่ละราย และลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็นการรับประกันตลอดชีวิตของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างแรง แต่สำหรับความหมายจริง ๆ ที่ ผู้นำเข้าทุกรายยึดถืออยู่ก็คือ " การรับประกันแบบ Lifetime Warranty หรือ Product Limited Lifetime Warranty หมายถึง การรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปรกติ ไม่ได้เกิดจากปัญหาการใช้งานผิดเงื่อนไข หรือมีเหตุอันทำให้สินค้าหมดประกัน ซึ่งการรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนั้นยังอยู่ในสายการผลิต และสินค้ายังทำตลาดอยู่ (ไม่ใช่ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้ยังมีชีวิตอยู่และสืบทอดการรับประกันต่อไปยังลูกหลาน) และเมื่อมีการหยุดสายการผลิตหรือ End Of Life (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ทาง Plenty Computer จะรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นระยะเวลาการรับประกันรวมของสินค้าจะเท่ากับ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หรือถ้าสินค้ารุ่นนั้นยังทำตลาดอยู่เกินระยะเวลารวม 3 ปี ทาง Plenty Computer ก็ยังรับประกันต่อจนกว่าสินค้าจะหยุดสายการผลิตอย่างเป็นทางการ "

อ้างอิงความหมายของ Lifetime Warranty จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Warranty

"A lifetime warranty is usually a guarantee on the lifetime of the product on the market rather than the lifetime of the consumer ( the exact meaning should be defined in the actual warranty documentation ). If a product has been discontinued and is no longer available, the warranty may last a limited period longer. For example, the Cisco Limited Lifetime Warranty currently lasts for five years after the product has been discontinued."

 


หมายเหตุ
wifimove ขอสงวนสิทธิคืนสินค้าแก่ลูกค้าในกรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าที่ส่งเคลมมีสภาพผิดเงื่อนไขการรับประกัน กรณีลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ เคลมสินค้าให้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าโดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าค้าทราบ ก่อนไปส่งช่อมยังบริษัทผู้ผลิต และบริษัทฯ จะคืนสินค้าให้เมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับมาจาก บริษัทผู้ผลิตแล้ว(โดยยึดหลักการดำเนินการของฝ่ายบริการต่อสินค้า ส่งซ่อมที่มีปัญหา)